Uncategorized

javascript add more days to datetime

function incrementDate(date_str, incrementor) { var parts = date_str.split(“-“); var dt = new Date( parseInt(parts[0], 10), // year parseInt(parts[1], 10) – 1, // month (starts with 0) parseInt(parts[2], 10) // date ); dt.setTime(dt.getTime() + incrementor * 86400000); parts[0] = “” + dt.getFullYear(); parts[1] = “” + (dt.getMonth() + 1); if (parts[1].length < 2) { parts[1] =… Continue reading javascript add more days to datetime

Uncategorized

Cách Log các câu query chậm trên database MySQL

  MySQL cho phép chúng ta có thể log lại các câu truy vấn tốn nhiều thời gian để thực hiện. Việc chạy một câu query tốn nhiều thời gian có thể do nguyên nhân dữ liệu lấy ra quá lớn. Tuy nhiên trong một số trường hợp khác thì việc chậm này đến từ… Continue reading Cách Log các câu query chậm trên database MySQL