Uncategorized

mysql how to ignore error doesn’t have a default value

This is caused by the STRICT_TRANS_TABLES SQL mode defined in the MySQL my.ini file. Removing that setting and restarting MySQL should fix the problem, or, get into the mysql command and: select @@GLOBAL.sql_mode +——————————————–+ | @@GLOBAL.sql_mode | +——————————————–+ | STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION | +——————————————–+ 1 row in set (0.00 sec) Then do: mysql> set GLOBAL sql_mode=’NO_ENGINE_SUBSTITUTION’;

Uncategorized

javascript add more days to datetime

function incrementDate(date_str, incrementor) { var parts = date_str.split(“-“); var dt = new Date( parseInt(parts[0], 10), // year parseInt(parts[1], 10) – 1, // month (starts with 0) parseInt(parts[2], 10) // date ); dt.setTime(dt.getTime() + incrementor * 86400000); parts[0] = “” + dt.getFullYear(); parts[1] = “” + (dt.getMonth() + 1); if (parts[1].length < 2) { parts[1] =… Continue reading javascript add more days to datetime

Uncategorized

Cách Log các câu query chậm trên database MySQL

  MySQL cho phép chúng ta có thể log lại các câu truy vấn tốn nhiều thời gian để thực hiện. Việc chạy một câu query tốn nhiều thời gian có thể do nguyên nhân dữ liệu lấy ra quá lớn. Tuy nhiên trong một số trường hợp khác thì việc chậm này đến từ… Continue reading Cách Log các câu query chậm trên database MySQL